Beth: Sesiynau Cymhorthfa wedi’u Teilwra ar gyfer Busnesau Bwyd a Diod gyda Hannah Botes: Arbenigwr Adnoddau Dynol ac Andrew Whitty: Marketing for Foodies

Lle: Bar Saint James,30 Uplands Crescent, Uplands, Abertawe, SA2 0PB

When: Mawrth 10 Medi 2019: 09.30am – 4.30pm

Cost: Am ddim (Bydd gwerth y cymorth yn cael ei gynnwys dan de minimis, rhagor o fanylion isod)

Sesiynau Cymhorthfa wedi’u Teilwra ar gyfer Busnesau Bwyd a Diod gyda Hannah Botes: Arbenigwr Adnoddau Dynol ac Andrew Whitty: Marketing for Foodies

Hannah Botes

Ydych chi’n ystyried cyflogi aelod newydd o staff am y tro cyntaf? Ydych chi’n pendroni ynghylch sut i greu disgrifiad swydd? Angen help gyda chontract cyflogaeth? 

Mae’r sesiwn cymhorthfa Catalyst hon yn cynnig cyfle i’ch busnes gael amser gydag arbenigwr Adnoddau Dynol, sydd â phrofiad yn y sector bwyd a diod, i helpu egluro a chael cyngor hanfodol ar amrywiaeth o faterion Adnoddau Dynol, gan gynnwys:- Recriwtio – Yr holl gamau i recriwtio rhywun newydd i’r busnes, gan gynnwys sut i hysbysebu, sut i gyfweld a sut i wneud cynnig- Contractau – gwahanol fathau a pha ddogfennau sydd eu hangen i gyflogi rhywun (gan gynnwys archwiliadau hawl i weithio)- Rheoli Perfformiad – Sut i gefnogi a rheoli gweithwyr sydd wedi’u cyflogi (cyfnodau prawf ac arfarniadau)

– Disgrifiad Swydd – beth mae angen ei gynnwys- Beth yw’r isafswm polisïau Adnoddau Dynol y dylem eu rhoi ar waith.

Bydd y sesiwn cymhorthfa Catalyst hon yn cael ei harwain gan Hannah Botes. Mae Hannah yn weithwraig Adnoddau Dynol broffesiynol cwbl gyffredinol gyda thros 14 o flynyddoedd o brofiad mewn amrywiaeth o ddiwydiannau cenedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys; adwerthu, ffermydd gwin, amaethyddiaeth, gwestai a lletygarwch. Mae Hannah wrthi’n gweithio gyda Chwarae Teg, gan gefnogi ac ysgrifennu strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth i fusnesau BBaCh yn Ne Cymru. Mae gan Hannah gariad mawr am bobl ac Adnoddau Dynol, ac mae’n mwynhau ychwanegu gwerth at Gwmni trwy feddu ar ffocws gweithredol cryf mewn datblygu pobl. Mae gan Hannah radd BSc (Anrhydedd) mewn Gweinyddu Busnes o Brifysgol Caerdydd, OCR lefel 5 mewn arweinyddiaeth a rheolaeth ac mae’n aelod o’r CIPD.Mae gan Hannah brofiad gweithredol cryf gyda’r sector lletygarwch a bwyd a diod sy’n cynnwys:

• Recriwtio (Lleol a Rhyngwladol)

• Rheoli Contractau

• Rheoli Perfformiad

• Cam, gwrandawiadau ac apeliadau Disgyblu ac Ymchwilio i Gwynion

• Proses terfynu ac ymadael

• Rheoli’r Gyflogres

• Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

• Mapio Gweithdrefn Archwiliadwy ar gyfer Adnoddau Dynol ac Adrannau eraill

• Rheoli Absenoldeb Mamolaeth a Rhieiniol

• Cyllidebu a chynllunio adnoddau dynol

• Disgrifiadau swydd a dylunio Sefydliadol

• Creu llawlyfr i weithwyr

• Hyfforddiant i Reolwyr – sy’n cynnwys disgyblaethol, rheoli gwrthdaro, rheoli absenoldeb

• Iechyd a Diogelwch – sy’n cynnwys prosesau hylendid bwyd

Andrew Whitty

Cynigia Prosiect Catalyst gyfle arall i fusnesau bwyd a diod gofrestru am sesiynau cymhorthfa 1 i 1 gyda’r arbenigwr bwyd a diod Andrew Whitty.http://www.andrew-whitty.com/

Mae Andrew wedi gweithio gydag amryw fusnesau bwyd gan gynyddu ymwybyddiaeth o’u brandiau, ymgysylltu â chwsmeriaid a sicrhau bod y neges sy’n mynd allan yn briodol ac yn cyrraedd y gynulleidfa iawn.