Pam rydym yn casglu’r wybodaeth hon? Defnyddir y daflen gofrestru gan Brosiect Catalyst at ddibenion monitro’r prosiect, adrodd arno a’i werthuso. Mae’n ofynnol i ni gasglu’r wybodaeth hon gan fod y prosiect a’r digwyddiad hwn yn cael eu hariannu’n rhannol gan raglen Cydweithredu Cymru Iwerddon yr UE sy’n gofyn am dystiolaeth o’ch presenoldeb.

Gyda phwy fydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu a sut bydd yn cael ei defnyddio? Bydd y wybodaeth yn cael ei rhannu gyda phartneriaid y prosiect, Rhaglen Cymru Iwerddon (sy’n cynnwys Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru [WEFO]) ac archwilwyr annibynnol er mwyn gwirio bod y digwyddiad hwn wedi digwydd, a phwy a’i mynychodd. Partneriaid y prosiect yw: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, WRAP Cymru, Cyngor Sir Carlow, Cyngor Sir Tipperary ac IT Carlow. Bydd partneriaid y prosiect yn defnyddio’r data i roi adroddiadau at ei gilydd ar fath a lleoliad y sefydliadau sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect, wedi cael gwybodaeth amdano neu wedi elwa arno.

Sut bydd eich gwybodaeth yn cael ei storio? Bydd eich gwybodaeth yn cael ei storio’n ddiogel gan bartneriaid y prosiect a bydd Rhaglen Cymru Iwerddon yn cael ei defnyddio’n unig ar gyfer monitro prosiectau a dibenion archwilio dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol. Bydd eich data’n cael ei ddal tan 31/12/2025 ac ar ôl hynny, bydd yn cael ei ddileu. Bydd y data’n cael ei ddileu cyn yr amser hwnnw hefyd os gwneir cais i’w ddileu sy’n dderbyniol dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol.